मतदानको क्रममा समस्या आएमा सम्पर्क गर्ने बारे सूचना

|