“गैरआवासीय नेपालीको प्रतिबद्दता,असहाय बालबालिकाको सहारा” सम्झौता पत्र (MOU)

|