NRNA Press Release n 21-013-015

|
गैरआवासीय नेपाली सघं, राष्ट्रिय समन्वय पररषद्, कुवेतको अगुवाईमा कुवेतमा रहेका नेपालीहरु तथा त्यहााँ ष्ट्थथत संघ संथथाहरुको संयुक्त आव्हानमा कुवेत तथा खाडी मूलूकहरुमा घरेलू कामदारको रुपमा महहलाहरुलाई सूरक्षाको पूर्ण