हार्दिक स्वागत

|
निकै लामो प्रयास पनि राजिैनिक दलहरुको सहमनिमा नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान सभामा पेश भएकोमा गैरआिासीय नेपाली संघ यसको