सामाविक सदभाि तथा सयंमता कायम राख्न हार्दकि अविल ।

|
मातृभूवमले भर्िरै गएको महाविनाशकारी भूकम्िबाट ठुलो िनधनको क्षवत व्यहोरेको र राष्ट्र िुनर्निमािणमा सबै नेिालीहरु एकिुट भएर लावगरहकेो तथा यही समयमा संविधा