प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले कोरोना भाइरसको सहजकर्ताको रुपमा एक संयोजक तोक्ने सम्बन्धमा

|