गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा गहिरो शोक प्रकट:

|
गत् २०७२ जेठ २७ गते ताप्लेजुङ्ग जजल्लाको ललवाङ, सान्थ्राका खोजप्लङ र ललङतेप भने ठाउँहरुमा वीषण पहहरो गए वापत अहेले सम्म जानकारी भए अन सार २१ व्यकत्तिको मृत्य ,