गैरआवासीय नेपाली संघको हार्दिक अपिल

|
मिति २०७१ श्रावण १७ गिे ववहान ३ बजे सुनकोशीको बहाबलाई नै थुन्ने गरी मसन्धुपाल्चोक जजल्लाको राम्च गाउँ ववकास समितिको इटिनी मिरिा गएको पटहरोले तनकै ठूलो क्षति पुराएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ