गरैआवासीय नेपाली सघंद्वारा १ करोड २५ लाख रुपयैाकाँो जीवनरक्षक औषधि हस्तान्तरण

|
काठमाण्डौ । नाकाबन्दीका कारण नेपालका अस्पतालमा अत्याबश्यक औषधिको अभाव भएपछि गरैआवासीय नेपाली सघंले सरकारलाई कररव १ करोड २५ लाख रुपयैााँ बराबरका जीवनरक्षक औषधि सहयोग गरेको cha