गरैआवासासीय नेपाली संघ मुलुकका सब्बै जिम्म्मय्वारी राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा आन्दोलनरत पक्षय्हरु संग हार्दिक आवाहन

|
मिति २०७२ साल बशैाख १२ गते नेपालिा गएको माहाभूकम्प र त्यसपति यसको अनगिन्ती पराकम्पहरु पुर्याएको जानधनकनको क्षतिको राहतका लागि गरैासासीय नेपालस संघ खेलेको भूमिका