कास्कीमा गएको पहिरोबाट भएको धनजनको क्षती प्रतत गरैआवासीय नेपाली संघको ध्यानाकर्षण

|
गि ्२०७२ श्रािण १३ गिे बुधिार कास्कीमा गएको पहिरोबाट भएको जन धनको क्षिी प्रति गैरआिासीय नेपाली संघको ध्यानाकर्षण भएको छ