औषधि हस्तान्तरण बारे प्रेस बक्तब्य

|
नाकाबन्दीका कारण र्मातृभूर्मी नेपालले तीन र्महहनादेखि भोग्नुपरेको संकटबाट विदेशमा बस्ने लाखौ गैरआवासीय नेपालीहरु र्मर्मााहत भएका छन् ।