एनआरएनएको नवौ क्षेत्रीय सम्मेलन न्यूजसीमा सम्पन्न, ११ बूदे घोषणापत्र जारी

|
न्यूजर्सी, र्संयुक्त राज्य अमेररका । गैरआवार्सीय नेपाली र्संघको नव ं क्षेत्रिय र्सम्मेलन अगष्ट २७ र २८, २०१६ (भाद्र ११ र १२ २०७३)मा अमेररकाको न्युजर्सी शहरमा र्सम्पन्न भएको छ ।