सरंक्षक, सल्लाहकार र सदस्यहरु मनोननत

|
काठमाण्डौ । गरैआवासीय नेपाली सघं अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्को १५ नोभेम्बर २०१५ का ददन बसेको वठैकले सस्ंथाका प्रमुख सरंक्षक, सरंक्षक, सल्लाहकार तथा अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्का सदस्यहरु मनोनयन गरेको छ ।